Kommunfullmäktige den 28 september 2015 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer from 2016-01-01, Miljösamverkan östra Skaraborg (MöS)

§ 5. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Ny taxa from 2016-01-01, Miljösamverkan östra Skaraborg

§ 6. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. Ny taxa from 2016-01-01, Miljösamverkan östra Skaraborg

§ 7. Kommunal borgen och försäljning av mark för byggnation av äldreboende och bostadshus i kvarteret Örnen

§ 8. Medborgarförslag - Införa rök- och alkoholförbud på fritidsanläggningar i kommunen där det utövas ungdomsidrott

§ 9. Uppföljning 2 2015, Kommunstyrelsens ansvarsområde

§ 10. Delårsbokslut och budgetuppföljning 2 per 150630

§ 11. Anhållan om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för investering i bergvärme på Ransbergs skola

§ 12. Renhållningstaxa Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS) 2016

§ 13. Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst

§ 14. Årsredovisning 2014 Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)

§ 15. Medborgarförslag om hastigheten på Örlenvägen vid Nya Örlenbadet

§ 16. Val av nämndemän till tingsrätten för mandatperioden 2016-2019

§ 17. Ordningsföljd för inkallande av ersättare i kommunens styrelse och nämnder

§ 18. Information om gemensam fullmäktigekväll Hjo-Ti-Borg, måndag 12 oktober kl 18.00 på Inredia

Till föregående sida