Kommunfullmäktige den 26 oktober 2015 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Risk- och Sårbarhetsanalys

§ 5. Plan vid extraordinära händelser 2015-2018

§ 6. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

§ 7. Sammanträdesdagar 2016

§ 8. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats

§ 9. Svar motion - Vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng

§ 10. Svar motion - Förskoleverksamheten i Tibro

§ 11. Godkännande av medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, för Mariestad och Gullspång kommuner samt godkännande av ny förbundsordning.

§ 12. Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

§ 13. Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt

§ 14. Val av nämndeman till Skaraborgs Tingsrätt för mandatperioden 2016-2019.

§ 15. Information om rättelse i KF § 71/2014, val av valberedning

§ 16. Anmälan av motion - Skärmväggar med dörrar i kommunens duschutrymmen

§ 17. Skrivelser och meddelanden 2015

Till föregående sida