Kommunfullmäktige den 26 september 2016 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande

Nya kommunchefen presenterar sig.

Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5. Uppföljning 2 2016 med delårsbokslut - Tibro kommun

§ 6. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

§ 7. Svar på motion om halkskydd till äldre, boende i Tibro kommun

§ 8. Svar på motion om invandringens kostnader och intäkter/bidrag till Tibro kommun.

§ 9. Svar på motion om Länsstyrelsens lägesrapportering angående flyktingsituationen

§ 10. Skriftlig fråga till kommunstyrelsens ordförande angående avtal mellan Tibrobyggen och integrationsenheten

§ 11 Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Tibro kommun 2016
§ 12. Val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2016
§ 13. Skrivelser och meddelanden 2016

Till föregående sida