Kommunfullmäktige den 27 mars 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5. Årsredovisning 2016 - Tibro kommun

§ 4. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2016 och fråga om ansvarsfrihet

§ 6. Svar på motion om hur Tibro kommun ska bemöta presumtiva kunder och entreprenörer

§ 7. Svar på motion om sporthallen i Tibro och byggnationen av den "tredje hallen"

§ 8. Svar på motion om tillstånd för insamling av pengar

§ 9. Svar på motion om demokratiförankring genom skolresa till Auschwitz

§ 10. Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid inom förskolan

§ 11. Svar på motion om bostadsbyggande i Tibro

§ 12. Förändrade avgifter gällande felparkering

§ 13. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

§ 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att förhindra smittspridning i skolan

§ 15. Anmälan av nya frågor och interpellationer

§ 16. Anmälan av nya motioner
§ 17. Anmälan av medborgarförslag om att utbilda duktiga medarbetare inom vården
§ 18. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

Till föregående sida