Kommunfullmäktige den 24 april 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4-10. Svar på medborgarförslag om att beslutet om Fågelviksgymnasiet.........

§ 11. Projekt Nybyggnation skola 1 - placering av skolan

§ 12. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående säkra skolvägar

§ 13. Svar på motion om att Tibro kommun ska köpa in jackor med ordet "Kommunpolitiker" tryckt på jackan

§ 14. Svar på motion om barnrättsombud

§ 15. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2017

§ 16. Reglemente gällande avgifter för vård och omsorg 2017

§ 17. Försäljning av fastigheten Tibro Bordet 3

§ 18-20. Årsredovisning 2016 Räddningstjänsten östra Skaraborg RÖS, Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS. Miljösamverkan östra Skaraborg MÖS

§ 21. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

§ 22. Anmälan av nya motioner

§ 23. Anmälan av nya frågor och interpellationer

§ (24)-25. Skrivelser och meddelanden 2017

§ 26. Allmänpolitisk debatt 2017

Till föregående sida