Kommunfullmäktige den 19 juni 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4. Svar på medborgarförslag om att öppna upp för biltrafik mellan Östra Långgatan/Vallgatan till Bangatan/Häggetorpsleden och vägbulor utmed Östra långgatan vid Folkets park

§ 5. Budget 2018.

§ 6. Naturreservatet kring Fröstorpabäcken, Rankås, Tibro Fröstorp 10:2

§ 7. Svar på motion om marknadsföring av allmänhetens frågestund

§ 8. Svar på motion angående allmänhetens frågestund - ändrat reglemente

§ 9. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer

§ 10. Val av parlamentarisk grupp för översyn av kommunens ersättningsreglemente för förtroendevalda och den politiska organisationen

§ 11. Förslag till avfallstaxa, AÖS Avfallshantering östra Skaraborg

§ 12. Rökfri arbetstid

§ 13. Anmälan av nya motioner

§ 14. Anmälan av nya frågor och interpellationer

§ 15. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

Till föregående sida