Kommunfullmäktige den 25 september 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5. Begäran om folkomröstning om Fågelviksskolans fortlevnad som ungdomsgymnasium

§ 6. Ekonomisk uppföljning 2 2017 med delårsbokslut - Tibro kommun

§ 7. Bostadsförsörjningsplan Tibro kommun, år 2017-2020

§ 8. Svar på motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

§ 9. Svar på motion om ett kulturcenter i Tibro

§ 10. Svar på motion om skolnära boende

§ 11. Anmälan av medborgarförslag om att rusta upp elljusspåret i Fagersanna med bland annat ett utomhusgym
§ 12. Anmälan av nya motioner
§ 13. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 14. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

Till föregående sida