Kommunfullmäktige den 30 oktober 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5. Trafikåtgärder korsningen Fågelviksleden - Hörnebovägen

§ 6. Svar på motion - Hur ska Tibro kommun bemöta presumtiva kunder och entreprenörer i framtiden?

§ 7. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2017

§ 8. Sammanträdesdagar 2018 för KSau, KS och KF

§ 9. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om policy för Tibro kommuns förvaltningschefers ekonomiska mandat

§ 10. Anmälan av medborgarförslag om cykelväg mellan Tibro och Fagersanna via Bråbacka
§ 11. Anmälan av medborgarförslag om platsen för den rivna kvarnen och sågverket i Tibro
§ 12. Anmälan av nya motioner
§ 13. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 14. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017
§ 15. Skrivelser och meddelanden 2017

Till föregående sida