Kommunfullmäktige den 18 december 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4. Svar på medborgarförslag om att utbilda duktiga medarbetare inom vården

§ 5. Överföring av medel ur 2017 års investeringsbudget till 2018

§ 6. Taxor för förebyggande verksamheten. Räddningstjänsten östra Skaraborg RÖS.

§ 7. Svar på motion om Kulturskola

§ 8. Utbetalning av partistöd 2018

§ 9. Nya ansöknings- och tillsynsavgifter inom Tillståndsenheten i Samverkan, TIS

§ 10. Anmälan av medborgarförslag om en övergång på järnvägen, förlängningen av Säbygatan till Allégården.
§ 11. Anmälan av nya motioner
§ 12. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 13. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

§ 14. Skrivelser och meddelanden 2017

Till föregående sida