Kommunfullmäktige den 26 mars 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Svar på medborgarförslag om att rusta upp elljusspåret i Fagersanna med bland annat ett utomhusgym

§ 6. Årsredovisning 2017 - Tibro kommun

§ 7. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2017 och fråga om ansvarsfrihet

§ 8. Placeringspolicy - årlig uppdatering 2018

§ 9. Förändring av huvudmannaskapet för musikskolan

§ 10. Prislista för mark inom detaljplanerat område

§ 11. Anhållan om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för effektbelysning av stenbron

§ 12. Anmälan av medborgarförslag om utebana mellan sporthallen och tennisbanorna

§ 13. Anmälan av nya motioner
§ 14. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 15. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 16. Skrivelser och meddelanden 2018Anmälan av nya motioner

Till föregående sida