Kommunfullmäktige den 23 april 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Inget på Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Beslut gällande kommunal folkomröstning om ungdomsgymnasium i Tibro

§ 6. Svar på motion om Miljöstrateg i Tibro kommun

§ 7. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2018
§ 8. Revidering av Skaraborgs gemensamma färdtjänstreglemente
§ 9. Upphävande av beslut om avfallstaxa, Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS
§ 10. Nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna
§ 11. Årsredovisning 2017 Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS
§ 12. Årsredovisning 2017 Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS
§ 13. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS
§ 14. Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
§ 15. Anmälan av medborgarförslag om att fotografera och dokumentera modellen av gamla Tibros centrala delar som finns utställd i kommunhuset
§ 16. Anmälan av medborgarförslag om nybyggnation av bostäder på platsen för Gamla Smulebergskolan
§ 17. Anmälan av nya motioner
§ 18. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 19. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 20. Skrivelser och meddelanden 2018 (Meddelande från Länsstyrelsen om ny ledamot i kommunfullmäktige)


§ 21. Allmänpolitisk debatt 2018
Inledande talartid för varje parti samt ordförande och vice ordförande i facknämnderna är 5 minuter. Därefter begärs ordet och talartiden är då 2 minuter. Inledande talarordning:
Nämnder: KS, KFN, BTN, ev. bolag, BUN, SHBN, SN
Partier: M, C, SD, V, L, MP, S, KD

Till föregående sida