Kommunfullmäktige den 28 maj 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Inget på Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Svar på medborgarförslag om platsen för den rivna kvarnen och sågverket i Tibro

§ 6. Svar på medborgarförslag om Arena Fågelvik
§ 7. Svar på medborgarförslag om Arena Fågelvik - ett helhetsperspektiv

§ 8. Försäljning av Jonstorp 1:1

§ 9. Allmänna lokala föreskrifter för Tibro kommun

§ 10. Försäljning av passiva nätdelar för Bredband Östra Skaraborg samt inköp av dessa delar av Tibro Energi AB.

§ 11. Ny bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB
§12. Policy för behandling av personuppgifter

§ 13. Förslag från parlamentarisk grupp - översyn av kommunens ersättningsreglemente för förtroendevalda och den politiska organisationen

§ 14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§ 15. Beslut om nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

§ 16. Svar på motion om Kafé Fullmäktige

§ 17. Svar på motion om undersökning av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom Tibro kommun

§ 18. Svar på motion om införande av kostnadsfria trygghetslarm

§ 19. Svar på motion om polisanmälning av brott mot bidragslagen

§ 20. Medborgarförslag om en basketkorg och platta vid lekplatsen i Hörnebo
§ 21. Medborgarförslag om en hundrastgård i Hörnebo
§ 22. Anmälan av nya motioner
§ 23. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 24. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 25. Skrivelser och meddelanden 2018

Till föregående sida