Kommunfullmäktige den 24 september 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Inget på Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Svar på medborgarförslag med förslag om nybyggnation av bostäder på platsen för Gamla Smulebergsskolan

§ 6. Ekonomisk uppföljning 2 2018 med delårsrapport - Tibro kommun

§ 7. Upphandlingspolicy Tibro kommun

§ 8. Försäljning av skogsskifte, del av Balteryd 1:18

§ 9. Köp av fastighet Hägern 2

§ 10. Svar på motion om att ge våra brukare en mer kvalitativ vardag

§ 11. Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2019, Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS
§ 12. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
§ 13. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
§ 14. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
§ 15. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

§ 16.Medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få tillgång till beslutsförslag innan beslut fattats
§ 17. Medborgarförslag om att förtydliga vilka regler som gäller för bad av hundar på offentliga badplatser
§ 18. Medborgarförslag om att införa digital hantering av Medborgarförslag
§ 19. Medborgarförslag om att anlägga en badplats vid Ånaplan
§ 20. Medborgarförslag om att sätta upp foton på alla Årets Tibrobo i kommunhuset.

§ 21. Anmälan av nya motioner
§ 22. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 23. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018

§ --. Avslutning och tack

Till föregående sida