Kommunfullmäktige den 26 november 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Inget på Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Budget 2019

§ 6. Avsiktsförklaring mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner om utvecklad samverkan
§ 7. Gemensam vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg
§ 8. Delårsrapport 2018 Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)

§ 9. Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande
§ 10. Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande
§ 11. Val av socialnämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 12. Val av barn- och utbildningsnämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 13. Val av byggnads- och trafiknämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 14. Val av kultur- och fritidsnämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 15. Val av samhällsbyggnadsnämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 16. Val av valnämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 17. Val av ersättare i kollektivtrafiknämnden
§ 18. Val av ombud och ersättare i Tidans vattenförbund
§ 19. Val av representant och ersättare i Tidans regleringsförening
§ 20. Val av överförmyndare och ersättare
§ 21. Val av representant i Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§ 22. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
§ 23. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Energi AB
§ 24. Val av lekmannarevisor samt ersättare till Tibro Energi AB
§ 25. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2019
§ 26. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Elnät AB
§ 27. Val av lekmannarevisor samt ersättare till Tibro Elnät AB
§ 28. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB 2019
§ 29. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i AB Tibrobyggen
§ 30. Val av lekmannarevisor samt ersättare till AB Tibrobyggen
§ 31. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2019
§ 32. Val av ledamöter och ersättare i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
§ 33. Val av ledamöter och ersättare i direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
§ 34. Val av ersättare i direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg
§ 35. Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden Östra Skaraborg
§ 36. Val av revisor för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg
§ 37. Val av ledamot och ersättare till direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
§ 38. Val till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
§ 39. Ordningsföljd för inkallande av ersättare för frånvarande ledamöter i kommunens styrelse och nämnder

§ 40. Anmälan av nya motioner
§ 41. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 42. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 43. Skrivelser och meddelanden 2018
- Delårsrapport 2018 Tolkförmedling Väst
- Svar på medborgarförslag om att förtydliga vilka regler som gäller för bad av hundar på offentliga badplatser

Till föregående sida