Kommunfullmäktige den 17 december 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5 . Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter

§ 6. Överföring av medel ur 2018 års investeringsbudget till 2019

§ 7. Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-taxa, 2019

§ 8. Utredning om gemensam administrativ förvaltning för de kommunala bolagen

§ 9. Medborgarförslag om förslag på cykelväg mellan Tibro och Fagersanna

§ 10. Utbetalning av partistöd 2019

§ 11. Anmälan av nya motioner
§ 12. Anmälan av nya frågor och interpellationer

§ 13. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 14 Skrivelser och meddelanden 2018
- Kommunstyrelsens beslut 2018-11-13 § 160 om bifall av medborgarförslag om att införa digital hantering av medborgarförslag Sida 3 (3)
- Länsstyrelsens beslut 2018-11-09 om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Till föregående sida