Kommunfullmäktige den 25 februari 2019 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Information om studieresa till Auschwitz

§ 5 . Ingen fråga från allmänheten

§ 6. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om nedläggningen av AME

§ 7. Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om nedläggningen av AME

§ 8. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om nedläggningen av AME

§ 9. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

§ 10. Resultatet i kommunal folkomröstning om gymnasieskola

§ 11. Svar på motion om att införa fokusbibliotek på en eller flera av grundskolorna

§ 12. Svar på motion om att göra motioner och interpellationer tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida

§ 13. Svar på motion om integration av nyanlända

§ 14 Medborgarförslag om att skapa en bra miljö för pollinerande insekter

§ 15. Val av en ledamot och en ersättare i Kollektivtrafikrådet Skaraborg 2019-2022
§ 16. Anmälan av nya motioner
§ 17. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 18. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2019
§ 19. Skrivelser och meddelanden 2019

Rapport över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, Kvartal 3 2018 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-11 § 150 om avgiftstak (maxtaxa) för barnomsorgsavgift

20. Allmänpolitisk debatt 2019 Talarordning: KS, SHBN, SN, bolag mm (t.ex. kommunalförbund), KFN, BTN, BUN. 5 min talartid och 2 min replik

Till föregående sida