Kommunfullmäktige den 25 mars 2019 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5 . Årsredovisning 2018 - Tibro kommun

§ 6. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2018 och fråga om ansvarsfrihet

§ 7. Placeringspolicy - årlig uppdatering 2019

§ 8. Försäljning av fastigheterna Saturnus 12, 13 och 15

§ 9. Taxa vid upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar i Tibro kommun

§ 10. Förändrat arbetssätt och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund

§ 11. Revidering av förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund

§ 12. Revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd

§ 13. Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd

§ 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om omorganisationen av AME och informationshanteringen därav

§ 15. Medborgarförslag om att anlägga en plaskpool vid Ånaplan

§ 16. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 17. Anmälan av nya motioner
§ 18. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2019
§ 19. Skrivelser och meddelanden 2019

Till föregående sida