Kommunfullmäktige den 17 juni 2019 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5 Beslut om kommunal gymnasieskola med anledning av folkomröstning i Tibro 2018

§ 6 Budget 2020

§ 7 Framställan om kommunal borgen från AB Tibrobyggen

§ 8. Taxa vid handläggning av ansökan om enskild verksamhet (förskola, fritidshem samt pedagogisk verksamhet) i Tibro kommun
§ 9. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
§ 10. Revidering av reglemente för socialnämnden
§ 11. Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

§ 12 Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst
§ 13. Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS

§ 14. Svar på motion om övergång för friskare äldre

§ 15. Medborgarförslag om att öppna en lokal för utövande av klättring
§ 16. Medborgarförslag om hinderbana för träning utomhus
§ 17. Anmälan av nya frågor och interpellationer

Till föregående sida