Kommunfullmäktige den 30 september 2019 kl. 18.00.

Hela, mötet.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5 Svar på medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få ska få vetskap om beslut som ska göras

§ 6 Svar på medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få ska få vetskap om beslut som ska göras

§ 7 Svar på motion om kommunägda fastigheter och dess ägande och drift

§ 8. Svar på motion om att satsa på en nybyggd skola i Ransberg

§ 9. Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelse med anledning av detta

§ 10. Svar på motion om att publicera ett enkelt register över partimotioner och interpellationer på Tibro kommuns hemsida

§ 11. Försäljning av fastigheten Ritaren 11 (föreningshuset Humlan)

§ 12. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§ 13. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS
§ 14. Arkivreglemente för Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS
§ 15. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
§ 16. Ny taxekonstruktion samt nya taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, Räddningstjänsten östra Skaraborg, RÖS
§ 17. Ny avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS

§ 18. Sammanträdesdagar 2020 för KSau, KS och KF
§ 19. Medborgarförslag om att bygga farthinder på Allégatan i Tibro
§ 20. Medborgarförslag om att utveckla Resursenhet i Tibro för elever med behov av extra stöd.
§ 21. Anmälan av nya motioner
§ 22. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 23. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2019
§ 24. Skrivelser och meddelanden 2019
§ 25. Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023

Till föregående sida