Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5 Information 2019 Överförmyndare i samverkan Översiktsplan 2021 för Tibro kommun Jan Wallgren, chef för Överförmyndare i samverkan Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef

§ 6 Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 augusti 2019 - Tibro kommun

§ 7 Svar på motion om att införa språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

§ 8. Svar på motion om valfrihet skapar aptit och livsglädje

§ 9. Svar på motion om solenergiutbyggnad i Tibro kommun

§ 10. Måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun

§ 11. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2019

§ 12. Medborgarförslag om att kommunen ska införa sockerfri zon inom barnomsorg och skola
§ 13. Anmälan av nya motioner
§ 14. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 15. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2019
§ 16. Skrivelser och meddelanden 2019

Till föregående sida