Kommunfullmäktige den 27 januari 2020 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5. Medborgarförslag om belysning vid den första infarten till Ransberg
§ 6. Medborgarförslag om koloniområde
§ 7. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 8. Anmälan av nya motioner
§ 9. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2020
§ 10. Skrivelser och meddelanden 2020
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-10 § 137 om Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2020 Handlingarna skickas endast digitalt. Papperskopia finns hos sekreteraren

§ 11.
Allmän politisk debatt

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

start Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur & Fritidsnämnden

Byggnad & Trafiknämnden

Till föregående sida