Kommunfullmäktige den 14 juni 2021 kl. 18.00.                                                 

§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet
§ 3. Fastställande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2021
§ 5. Budget 2022 - Tibro kommun

§ 6. Tilläggsanslag och ändringar i investeringsbudgeten 2021 för VA-projekt
§ 7. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
§ 8. Revidering av reglemente för krisledningsnämnden
§ 9. Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande
§ 10. Svar på motion angående drogpolicy
§ 11. Svar på interpellation till byggnads- och trafiknämndens ordförande Gunnel Johansson (S) om väg till och från Spethult direkt via riksväg 49
§ 12. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§ 13. Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
§ 14. Medborgarförslag om övergångsställe vid Mariestadsvägen
§ 15. Medborgarförslag om anskaffande av hjärtstartare till Fagersanna/Ransberg
§ 16. Medborgarförslag om öppettider inom fritidsverksamhet/barnomsorg
§ 17. Medborgarförslag om komplettering av skolskjutsreglementet
§ 18. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021
§ 19. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 20. Anmälan av nya motioner
§ 21. Skrivelser och meddelanden 2021

Till föregående sida