Kommunfullmäktige den 27 september 2021 kl. 18.00.                                                 

§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet (ärende nr 2021-000003 000) Justering sker torsdagen den 30 september
§ 3. Fastställande av dagordning (ärende nr 2021-000004 000)
§ 4. Allmänhetens frågestund 2021 (ärende nr 2021-000012 08)
§ 5. Investeringsmedel för uppgradering av ljudanläggning i Tibrosalen (ärende nr 2021-000175 005)
§ 6. Investeringsmedel i investeringsbudget 2022 för lokalgata i kvarteret Hyveln (ärende nr 2021-000223 31)
§ 7. Försäljning och fastighetsreglering berörande del av Fröstorp 10:2/4, Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25 (ärende nr 2021-000157 20)
§ 8. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (ärende nr 2021-000183 40)
§ 9. Ny avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS (ärende nr 2021-000166 40)
§ 10. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS) (ärende nr 2021-000095 003)
§ 11. Nytt avtal om värmeleverans mellan Tibro kommun och Nevel AB (ärende nr 2021-000185 05)
§ 12. Sammanträdesdagar 2022 för KSau, KS och KF (ärende nr 2021-000180 001)
§ 13. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening (ärende nr 2021-000191 04)
§ 14. Svar på motion om gratischeck till familjerådgivningen (ärende nr 2020-000041 08)
§ 15. Svar på motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen Fagervi (ärende nr 2020-000300 08)
§ 16. Svar på motion om mötestider i kommunen (ärende nr 2021-000133 08)
§ 17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för en aktiv brottsbekämpning (ärende nr 2021-000172 08)
§ 18. Medborgarförslag om hängmattor och bokskåp vid Ånaplan (ärende nr 2021-000162 08)
§ 19. Medborgarförslag om tävling om förslag på utsmyckning i cirkulationsplatsen väg 49/201 (ärende nr 2021-000218 08)
§ 20. Medborgarförslag om vattenstationer i Tibro (ärende nr 2021-000214 08)
§ 21. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021 (ärende nr 2021-000016 11)
§ 22. Anmälan av nya frågor och interpellationer (ärende nr 2021-000017 08)
§ 23. Anmälan av nya motioner (ärende nr 2021-000018 08)
§ 24. Skrivelser och meddelanden 2021 (ärende nr 2021-000015 000)
§ Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 2, 2021
§ Länsstyrelsen Västra Götalands läns protokoll 2021-09-06 från inspektion av överförmyndaren i Tibro kommun Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-24 § 42 om medborgarförslag om gratis bekämpningsmedel mot mördarsniglar Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-21 § 56 om medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg utmed Bäckängsgatan Byggnads- och trafiknämndens beslut 2021-06-22 § 62 om medborgarförslag om parkeringstillstånd för boende i fastigheter som saknar boendeparkering

Till föregående sida