Kommunfullmäktige den 25 oktober 2021 kl. 18.00.                                                 

§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet
§ 3. Fastställande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2021
§ 5. Information 2021 Information från Samordningsförbundet Skaraborg Christel Martinsson, förbundschef
§ 6. Pensionspolicy för förtroendevalda
§ 7. Pensionspolicy för medarbetare
§ 8. Antagande av översiktsplan 2021 för Tibro kommun
§ 9. Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 augusti 2021 - Tibro kommun
§ 10. Regler för intern kontroll
§ 11. Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun
§ 12. Ändring av valdistriktsnamn
§ 13. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2021
§ 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om friidrotten i Tibro
§ 15. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021
§ 16. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 17. Anmälan av nya motioner
§ 18. Skrivelser och meddelanden 2021
Delårsrapport 2021 för Skaraborgs kommunalförbund
Delårsrapport 2021 för Avfallshantering östra Skaraborg
Delårsrapport 2021 för Tolkförmedling Väst
Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2021-10-11 om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Till föregående sida