Kommunfullmäktige den 29 november 2021 kl. 18.00.                                                 

§ 1. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet
§ 2. Fastställande av dagordning
§ 3. Allmänhetens frågestund 2021
§ 4. Svar på medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbackskulle
§ 5. Svar på medborgarförslag om digital fixare
§ 6. Ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen
§ 7. Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 2022
§ 8. Överföring av medel ur 2021 års investeringsbudget till 2022
§ 9. Budget 2022 - Tibro kommun
§ 10. Utbetalning av partistöd 2022
§ 11. Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, Tibro kommuns klimatlöften för år 2021
§ 12. Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, Tibro kommuns klimatlöften för år 2022
§ 13. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2022
§ 14. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2022
§ 15. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2022
§ 16. Svar på motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg
§ 17. Svar på motion om att renovera Å-leden
§ 18. Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen
§ 19. Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion
§ 20. Medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen
§ 21. Medborgarförslag om att anställa en kommunekolog
§ 22. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021
§ 23. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 24. Anmälan av nya motioner
§ 25. Skrivelser och meddelanden 2021
Till föregående sida