Kommunfullmäktige den 20 december 2021 kl. 18.00.                                                 

§ 1. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet
§ 2. Fastställande av dagordning
§ 2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag för justering av protokollet
§ 3. Fastställande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2021
§ 5. Svar på medborgarförslag om ställplats/parkering för husbilar i Tibro kommun
§ 6. Information 2021 Personlig säkerhet - SÄPOs handbok Ola Johansson, säkerhetschef
§ 7. Svar på motion om kamerabevakning vid Nyboskolan
§ 8. Svar på motion om policy och riktlinje angående kamerabevakning
§ 9. Svar på motion om resursskola
§ 10. Svar på motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium
§ 11. Svar på motion om att utreda ny högstadieskola


§ 12. Svar på motion om att skydda våra äldre bättre
§ 13. Tilläggsanslag till investeringsbudgeten 2021 för VA-verksamheten
§ 14. Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för
§ 15. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
§ 16. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021
§ 17. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 18. Anmälan av nya motioner
§ 19. Skrivelser och meddelanden 2021
Till föregående sida