Kommunfullmäktige den 31 januari 2022 kl. 18.00.                                                 

OBS, mötet inleds med en 10 menuter lång video
§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Fastställande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2022
§ 5. Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun
§ 6. Svar på motion om att utreda ny högstadieskola
§ 7. Medborgarförslag om farthinder på Värsåsvägen
§ 8. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022
§ 9. Anmälan av nya motioner
§ 10. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 11. Skrivelser och meddelanden 2022
Till föregående sida