Kommunfullmäktige den 28 mars 2022 kl. 18.00.                                                 


§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2022
§ 5. Information 2022
Informationssäkerhet
§ 6. Policy för informationssäkerhet
§ 7. Årsredovisning 2021 - Tibro kommun
§ 8. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2021 och fråga om ansvarsfrihet
§ 9. Årsredovisning 2021 för AB Tibrobyggen
§ 10. Årsredovisning 2021 för Tibro Elnät AB
§ 11. Årsredovisning 2021 för Tibro Energi AB
§ 12. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tibro kommun
§ 13. Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS
§ 14. Redovisning av avtalssamverkan 2021 för kommunstyrelse och nämnder
§ 15. Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända
§ 16. Svar på motion om hur nya Smuleberg (kvarteret Alen) ska se ut
§ 17. Svar på motion om hur kvarteret Blåmesen kan användas
§ 18. Svar på motion om vårdtagares rätt till kontaktperson
§ 19. Svar på motion om bättre förutsättningar att ta hand om vår närmiljö
§ 20. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 21. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022
§ 22. Anmälan av nya motioner
§ 23. Skrivelser och meddelanden 2022
Till föregående sida