Kommunfullmäktige den 25 april 2022 kl. 18.00.                                                 


§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2022
§ 5. Köp av fastighet Algol 1, brandstationen
§ 6. Förslag från parlamentarisk grupp för översyn av kommunens politiska organisation och ersättningsreglemente för förtroendevalda
§ 7. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2022
§ 8. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022
§ 9. Anmälan av nya motioner
§ 10. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 11. Skrivelser och meddelanden 2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-21 § 10 om medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen
Till föregående sida