Kommunfullmäktige den 13 juni 2022 kl. 18.00.                                                 


§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2022
§ 5. Svar på medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion
§ 6. Budget 2023 - Tibro kommun
§ 7. Tilläggsanslag samt omföring i investeringsbudget 2022 för projekt Tidavadsgatan
§ 8. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
§ 9. Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun
§ 10. Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård
§ 11. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
§ 12. Revidering av reglemente för valnämnden
§ 13. Delägarskap i Kommunassurans syd Försäkrings AB
§ 14. Årsredovisning 2021 för Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS
§ 15. Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS
§ 16. Årsredovisning 2021 för Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS
§ 17. Årsredovisning 2021 för Skaraborgs kommunalförbund
§ 18. Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg
§ 19. Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
§ 20. Svar på motion om att öppna fritidsbanken på nytt
§ 21. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för att öka tryggheten för kommunens invånare
§ 22. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 23. Anmälan av nya motioner
§ 24. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022
§ 25. Skrivelser och meddelanden 2022 Skrivelse om funktionell friidrottsanläggning i Tibro, Svenska friidrottsförbundet Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 1 år 2022 Byggnads- och trafiknämndens beslut 2022-05-24 § 29 om medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen
Till föregående sida