Kommunfullmäktige den 26 seåtember 2022 kl. 18.00.                                                 


§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Allmänhetens frågestund 2022
§ 5. Åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025
§ 6. Ny avfallstaxa i Avfall och Återvinning Skaraborg, gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
§ 7. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
§ 8. Sammanträdesdagar 2023 för KSau, KS och KF
§ 9. Svar på remiss av Skaraborgs kulturplan 2030
§ 10. Svar på motion om att bygga en ny väg till och från Spethultsvägen via riksväg 49
§ 11. Svar på motion om säkerhetsutbildning
§ 12. Svar på motion om att bygga studentbostäder i Nyboskolan
§ 13. Svar på motion om ungdomsråd i Tibro
§ 14. Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn och ungdomar i föreningslivet
§ 15. Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om nöjdheten bland idrottsföreningarna i Tibro
§ 16. Medborgarförslag om att anlägga en multisportarena i Fagersanna
§ 17. Medborgarförslag om att stänga av Värsåsvägen
§ 18. Medborgarförslag om att inrätta ett idrottsmuseum
§ 19. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022
§ 20. Anmälan av nya motioner
§ 21. Anmälan av nya frågor och interpellationer
Till föregående sida